Vad är Fredsmilen?

En cirkel runt Falu gruva

År 1754 – för drygt 250 år sedan – markerades med rösen (i några fall med pålar eller på annat sätt) 112 punkter på periferin av en cirkel med Falu gruva i centrum och med radien 1 mil (en gammal svensk mil = 10 689 m). Vid fredsmilsinventeringen 2004 visade det sig att den verkliga radien räknat från en beräknad medelpunkt är drygt 11 000 m eller i medeltal ca 325 m större än den gamla svenska milen. Förklaringen till detta måste vara att man vid själva utläggningen av Fredsmilen påbörjade mätningen först vid någon yttre gräns för själva gruvområdet.

Ett omfattande lantmäteriuppdrag

Lantmätaren Johan Brandberg som var ansvarig för projektet hade fått uppdraget av Kungl. Maj:t’s Bergskollegium redan 1752 och hade under de gångna två åren stakat och mätt upp 32 ”radier med milpunkter” (från gruvan räknat)  i cirkeln. Under 1754 beräknade och mätte han ut lägena för i princip lika många milpunkter ytterligare på cirkelperiferin med utgångspunkt från de 32 första. På så sätt erhölls en ”64-hörning” där Brandberg och hans medhjälpare markerade hörnen med rösen eller stenar, där så var möjligt. (Några milpunkter hamnade i sjön Runn och kunde givetvis inte markeras med rösen). På bergfrälsemark, dvs mark som ägdes av bergsmännen gjordes markeringen med stora fyrkantiga rösen – på annan mark – skatteskog eller ”bondskog”  - utgjordes markeringen normalt av stenar som beskrevs med avseende på storlek och form.

Mitt emellan hörnpunkterna mätte han på bergfrälseskogen ut platser för ”mellanrösen” och där höggs det dessutom upp gator mellan rösena. På skatteskogen sattes det normalt inte ut några ”mellanmarkeringar” och gränslinjen markerades endast med bleckor på träden. Sammanlagt 112 hörnpunkter och mellanmarkeringar mättes in och beskrevs noga i ett dokument som finns bevarat.

Den så uppmätta och markerade cirkeln kom att kallas ”Fredsmilen”. Andra beteckningar såsom ”kolningslinjen” och ”sjumilaringen” har också förekommit.

En karta över området

För hela det område som begränsades av cirkeln upprättade Brandberg också en karta, som nu finns bevarad hos Arkivcentrum i Dalarna (www.arkivcentrumdalarna.se). Hela kartan har måtten 178x144 cm och är i den ungefärliga skalan 1:20.600.