Uppdatering 2019-20

Ovanstående tre avsnitt under rubriken ”Historia” har i stort sett stått oförändrade sedan denna ”Fredsmilssajt” öppnades 2008. Av några olika anledningar har det under 2019-20 skett en uppdatering av informationen på sajten:

  • Falu Gruva har i Världsarvshuset ”fyllt på” med information om Fredsmilen – broschyrer, småbord med gamla fredsmilskartan som bordsskiva, etc. – så att Fredsmilen nu kan ses som en del av världsarvet.
  • Vittnesmål hade inkommit om att de skyltar som utplacerats vid återfunna fredsmilsrösen i något fall hade försvunnit, likaså att de koordinater som angivits för rösena i vissa fall varit behäftade med stora fel.
  • En möjlighet uppstod att få hjälp med uppgiften att kontrollera alla återfunna rösen med avseende på både skyltar och koordinater.

Alla återfunna rösen har koordinatbestämts på nytt med hjälp av flera olika instrument och med sammanvägning av resultaten från de olika instrumenten. I några fall har det inneburit ganska stora förändringar i förhållande till de gamla koordinaterna. De nya koordinaterna har också anmälts till Dalarnas Museum för uppdatering av Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister. Markägaruppgifterna för de återfunna rösena har uppdaterats.

Endast en ny skylt behövde anskaffas till en stolpe där den gamla skylten hade skruvats bort. Några skyltar har behövt rätas upp. Så gott som samtliga rösen har fotograferats på nytt och bilderna har lagts in vid sidan av de gamla bilderna på Fredsmilssajtens rösbilder.

Med stöd av de nya lägesbestämningarna, studier av Brandbergs arbetsmaterial på Riksarkivet och förbättrade metoder att beräkna förväntade lägen för oupptäckta rösen har flera ytterligare rösen och stenar kunnat återfinnas - det gäller nummerna 35, 42, 45, 98 och 102, vilka nu har registrerats och skyltats. Dessutom har man kunnat konstatera att vissa sedan tidigare skyltade rösen och stenar "legat fel" och efter förnyad letning har de "rätta" rösena/stenarna hittats. Detta gäller nummerna 49, 73 och 111 och de rätta uppgifterna har nu ersatt de gamla i rösförteckningen och skyltarna i fält har flyttats!

Utöver koordinaterna enligt det gamla RT90-systemet har nu också koordinaterna enligt den nya svenska standarden (SWEREF 99 TM) lagts till på rösbilderna.

Vi har också fått anledning att ompröva det antagande angående fredsmilscirkelns "för långa radie" som beskrivs i inledningen av avsnittet "Vad är Fredsmilen?". Vi gissade att anledningen till att cirkelns radie är drygt 11 000 meter i stället för 10 689 meter (en gammal svensk mil = 18000 alnar) skulle vara att man inte började mäta de utstakade radierna förrän vid en yttre gräns för själva gruvområdet (ex.vis det så kallade Storgruvedistriktet, som avgränsades i början av 1700-talet). Men nu har vi kunnat konstatera att de av Brandberg redovisade avstånden mellan rösena vid en summering av hela omkretsen hamnar mycket nära den teoretiska omkretsen 18000 x 2 x pi, medan de verkliga måtten idag är ca 3% för långa, både för radierna och för avstånden mellan rösena. Den troligaste förklaringen skulle då vara att den mätkedja el. -lina som man använt, varit ca 3% för lång i förhållande till den angivna längden!

Falun i juni 2020 / Hans Troedsson