Fredsmilen idag

Okänd för de flesta

Fredsmilen har varit förvånansvärt okänd bland gemene man i våra dagar. Det är främst bland museifolk och entusiaster med anknytning till de berörda hembygdsföreningarna som man känt till den och hållit reda på de kända rösena.

En ”Fredsmils-sajt” för att möta ökat intresse

Denna ”Fredsmils-sajt” har öppnats 2008 för att underlätta för intresserade att själva återfinna de i dag kända rösena. Förutom respektive röses koordinater och läge på kartan finns rösets beskrivning enligt Willy Olaussons ”nusvenska översättning” av Johan Brandbergs ursprungliga dokument. Periferibilder som visar rösenas lägen på den gamla kartan har också tagits med.

Fredsmilsinventering 2004

Listan över rösen är främst  resultatet av det mera organiserade ”letande” som inleddes under ”jubileumsåret 2004”. Det gjordes delvis med hjälp av GPS och beräknade lägen för de olika rösena. Respektive hembygdsförening hade det formella ansvaret för ”sina” rösen och hade utsett kontaktpersoner för inventeringen.
I fornminnesregistret hos Dalarnas Museum (www.dalarnasmuseum.se) fanns bara 5 rösen upptagna då inventeringen inleddes men antalet har efter inventeringen 2004 och några kompletteringar därefter ökat till 60 st. Vissa rösen har varit lättåtkomliga och ”välkända”, men det stora flertalet har varit både okända och oidentifierade. Många rösen har blivit mer eller mindre förstörda p.g.a. att stenarna tagits för andra ändamål såsom eldstäder till kolarkojor, nya rågångsrösen, mm, och även p.g.a. modernt och ovarsamt skogsbruk, vägbyggnader, mm. men ofta har det ändå gått att identifiera vad som återstår av röset.

Skyltar vid kända rösen

Länsstyrelsen i Dalarna har bekostat enkla men tydliga och beständiga skyltar som satts upp i terrängen intill återfunna rösen och stenar. Härigenom kan man förhoppningsvis både öka kännedomen och intresset för Fredsmilen och samtidigt bidra till att ytterligare onödiga skador på rösena undviks.

Fredsmilen i Världsarvshuset

I entréhallen till Världsarvshuset (www.varldsarvetfalun.se) vid Falu gruva har man lagt in en stor karta (ca 5 m i diameter) över Världsarvsområdena som mosaik i golvet och låtit denna karta begränsas just av Fredsmilen och med kopparstycken som rösmarkeringar.

Detta konstverk utgjorde en särskild anledning att genomföra den inventering, identifiering och dokumentation av bevarade Fredsmilsrösen som inleddes under 2004.

Fredsmilen en påminnelse om skogens betydelse för Falu gruva

Förhoppningsvis kan denna ”Fredsmils-sajt” vara ett ytterligare bidrag till intresset för och kännedomen om Fredsmilen som en påminnelse om skogens betydelse för Falu gruva.

Som en ”skogshistorisk” företeelse med anknytning till Falu gruva och Världsarvet borde Fredsmilen i dag kunna vara en spännande och pedagogisk attraktion. Många har efterlyst kartmaterial för att underlätta för intresserade att själva söka rätt på rösena. Dessutom är det ju så att ytterligare några rösen ännu inte är återfunna och väntar på att upptäckas!