Uppdatering 2019

Ovanstående tre avsnitt under rubriken ”Historia” har i stort sett stått oförändrade sedan denna ”Fredsmilssajt” öppnades 2008. Av några olika anledningar har det under 2019 skett en uppdatering av informationen på sajten:

  • Falu Gruva har i Världsarvshuset ”fyllt på” med information om Fredsmilen – broschyrer, småbord med gamla fredsmilskartan som bordsskiva, etc. – så att Fredsmilen nu kan ses som en del av världsarvet.
  • Vittnesmål hade inkommit om att de skyltar som utplacerats vid återfunna fredsmilsrösen i något fall hade försvunnit, likaså att de koordinater som angivits för rösena i vissa fall varit behäftade med stora fel.
  • Slutligen uppstod en möjlighet att få hjälp med uppgiften att kontrollera alla återfunna rösen med avseende på både skyltar och koordinater.

Alla återfunna rösen har nu koordinatbestämts med hjälp av flera olika instrument och med sammanvägning av resultaten från de olika instrumenten. I några fall har det inneburit ganska stora förändringar i förhållande till de gamla koordinaterna. De nya koordinaterna har också anmälts till Dalarnas Museum för uppdatering av Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister. Markägaruppgifterna för de återfunna rösena har uppdaterats.

Endast en ny skylt behövde anskaffas till en stolpe där den gamla skylten hade skruvats bort. Några skyltar har behövt rätas upp. Så gott som samtliga rösen har fotograferats på nytt och bilderna har lagts in vid sidan av de gamla bilderna på Fredsmilssajtens rösbilder. Med stöd av de nya lägesbestämningarna och förnyad letning har det "rätta" röse 73 hittats. Detta röse har nu ersatt det gamla i rösförteckningen och skylten i fält har flyttats! Utöver koordinaterna enligt det gamla RT90-systemet har nu också koordinaterna enligt den nya svenska standarden (SWEREF 99 TM) lagts till på rösbilderna.

Vi har också fått anledning att ompröva det antagande angående fredsmilscirkelns "för långa radie" som beskrivs i inledningen av avsnittet "Vad är Fredsmilen?". Vi gissade att anledningen till att cirkelns radie är drygt 11 000 meter i stället för 10 689 meter (en gammal svensk mil) skulle vara att man inte började mäta de utstakade radierna förrän vid en yttre gräns för själva gruvområdet (ex.vis det så kallade Storgruvedistriktet, som avgränsades i början av 1700-talet). Men nu har vi kunnat konstatera att de av Brandberg redovisade avstånden mellan rösena vid en summering av hela omkretsen hamnar mycket nära 10689 x 2 x pi, vilket snarare tyder på att man systematiskt mätt ca 3% för långt, både då man mätt radierna och då man mätt avstånden mellan rösena. Den troligaste förklaringen skulle då vara att den mätkedja el. -lina som man använt, varit ca 3% för lång i förhållande till den angivna längden!

Falun i november 2019 / Hans Troedsson